Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die geautoriseerd (tekenbevoegd) is aan opdrachtnemer opdracht geeft tot levering van diensten en goederen.
  • Opdrachtnemer: Meraviglia
  • Klant: aan wie geleverd wordt vanuit Meraviglia

Meraviglia richt zich op training en coaching binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Meraviglia is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 82101906

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2.2 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde, dan wel afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend wanneer dit door beide partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

Artikel 4 Prijzen en offertes

4.1 Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
4.2 Wanneer opdrachtgever een werkgever is, gelden de genoemde prijzen door individuele trajecten exclusief 21% btw.
4.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
4.4 In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 5 Duur en beëindiging

De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

6.1 Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking op het vooraf opgegeven rekeningnummer t.n.v. Meraviglia. 

6.2 Facturen worden voorafgaand aan de training of coaching voldaan.

6.3 Tenzij anders overeengekomen is, blijft het tarief gedurende de looptijd van de overeenkomst ongewijzigd.

6.4 Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever tevens de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die met deze incasso gemoeid zijn.

6.5 Eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 Overmacht en ontbinding van de overeenkomst

7.1 Ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

7.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching of training (tussentijds) te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde, doch niet opgebruikte, bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 8 Het verzetten van coachingsafspraken

8.1 Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden vóór deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
8.2 Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. 

8.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 9 Geheimhouding

9.1 Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zijn vanwege de overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.

 9.2 Opdrachtgever zal documentatie dan wel niet per mail verstuurd en correspondentie vertrouwelijk behandelen, niet kopiëren of doorgeven aan derden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.2 In afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. 

10.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 Geldigheid leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden blijven van kracht mocht de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar veranderen.

Artikel 12 Klachtenprocedure

12.1 Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

12.2 Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.